Liar dina angkara rasa
Kuring aya dina diri warangka
Nu nyimpen salaksa rusiah
Jalan getih nu can dimipoga

Carita jeung kalangkang ting jorelat mapag wanci nu mustari
Sakapeng asa aheng, aya rupa-rupa kuring dina kurung
Nyarita satarabasna, dina mangsa nu teu jamuga
Kalakay nu ragrag lir totonden, yen geus cunduk kana waktuna… Ninggang kana mangsana
Wasiat dikedalkeun ka pangwaris nu bakal nyekel ieu mustika
Loba nu ngarasa miboga, padahal lain nu bogana
Aya nu nyaliksik yen ieu hasil usaha, teu ngarasa eta aya dina pangawasa Nu Maha Cipta.
Kaayaan nu simpe
Mepende nu rek sare
Burinyayna lampu, jadi panghalang neuteup bentang.
Bray caang
Ieu nu disebut khatulistiwa?
Mapat carita yen sawarga aya di nagara urang
Matakna loba numikahayang
Ngan hanjakal, ukur nu rek ngadunasiksa kahyangan

Advertisement