Lalaki tengah tuwu neuteup ka pasawahan nu hejo ngemploh. Hiliwir angin gugupay ka bulu mata ngajak nutup bola mata. Tapi lalaki nu ngiuhan dina suang nu dipayungan eurih nahan tunduh.

“Iraha kuring bisa ningal anjeun deui,” teuteupna anteb neuteup titipan Dewi Pohaci, tresnana Sang Dewi dina hejona pahumaan asri.

Hiliwir angin, cerecet manuk nu recet, linduhna tatangkalan di seberang sawah, neuteup leuweung larangan nu sakedeng deui rek dicaian.

“Duh Gusti… Kuring titipkeun tatangkalan ka Anjeun. Cinyusu nu ngamalir kuring sanggakeun. Kanyaah jeung kaasih kuring rek dipegatkeun ku kasarakahan bangsa kuring. Hampura kiara… Hampura mahoni…,” Panon nu tunduh jadi ngembeng ku cipanon.

Keak…Keak… Koceak manuk gagak jiga nu ngupahan.

Lalaki tengah tuwu mugar batu nu aya dina alas leuweung larangan. “Prabu Surya Dewata, ieu patapaan anjeun anu nyangkeum kaikhlasan, kuring teu bisa lana ngajaga ieu patilasan,” batu nu ngagunduk dientep deui jiga awal. “Kuring kur bisa mawa hasil tatanen jeung sapi tur hayam. Pikeun pangabutuh kuring jeung anak pamajikan dina mangsa isukan. Patempatan anjeun kuring titip ka Pangeran Sang Murbeng Alam, Allah swt.,” Cipanon geus na kongkolak mata.

“Lain teu hayang kuring mawa anjeun jeung tutuwuhan, tapi awak kuring teu sanggup. Kuring balikkeun hidep samurbeng alam ka nu ngabogaan kuring, anjeun jeung alam dunya.”

Ciibun jeung cinyusu neuteup anteb ka lalaki nu ditali iket. “Bral anjeun miang, Aki Darma. Tong mikiran kami nu aya di dieu. Usaha anjeun jadi ciri tresna aranjeun ka kami.
Bral miang… Bawa anak jeung pamajikan… Tong hariwang jeung baluang, kami geus aya nu ngajaga. Langsung Allah nu Maha Kawasa,” kecap cai nu mitresna.

“Tumpur alam lain mangsa, ciibun jeung cinyusu bakal lana. Tutuwuhan bakal tetep dina tempatna. Anjeun jeung nu sejenna aya dina doa kami,” ucap Mahoni surti.

“Allah nu Maha Kawasa, kami ikhlas dina rongkahna sarakah manusa. Langkana bakal nyiksa dina diri nyalindung salira,” tembal Kiara.

Lalaki tengah tuwu neuteup ka walungan nu caina herang, “Sakali deui hampura kalakuan bangsa kami, manusa. Nu teuleunges ngababad tutuwuhan di tapal bendungan,” gerentesna bari bedal sagala rasa. Cimata murubut dina jernih soca.

Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.

Advertisement